Thần Chú Đại Bi: Lời Kinh Thiêng và Công Dụng Phi Thường

Video thần chú đại bi tiếng phạn

Thần Chú Đại Bi là một bài kinh thiêng, mang trong đó hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người ta cho rằng, ai khởi tâm tôn kính và trì tụng Chú Đại Bi thường xuyên sẽ nhận được vô số công đức lành, thoát được vô số oan trái và khổ đau trong cuộc sống. Đây là bài kinh mang lại nhiều phước lành không thể nghĩ bàn, được chứng thực bởi những bậc đệ tử đích thực của Thế Tôn. Vì vậy, bài kinh này được lưu truyền và truyền bá trong Phật giáo, được trì tụng hàng ngày, không chỉ để diệt trừ sự ác trong cuộc sống mà còn để bảo hộ, giúp giải trừ tật bệnh và tăng trưởng Đại Bi tâm.

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là thần chú được trích ra từ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, toàn văn Đại Bi Chú có 415 chữ, 84 câu. Trong Phật giáo, Chú Đại Bi là thần chú vô cùng linh nghiệm, thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Hành giả nào trì tụng chú Đại Bi thì được vô lượng lợi ích và phước, đồng thời chết đi sẽ sinh về Cực Lạc.

Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo, đều chia làm hai phần: phần hiển (phần Kinh) và phần mật (phần câu Chú). Phần hiển là phần hiển bày ý nghĩa và cơ sở lý luận trong Kinh để hành giả tụng niệm hoặc nghiên cứu theo đúng áp dụng tu tập. Phần mật là phần câu Chú, là phần ẩn nghĩa chỉ có chư Phật mới thấu hiểu, còn hàng phàm phu không hiểu ý nghĩa, chỉ biết công năng và lợi ích để hành trì. Để hiểu phần nghĩa này, quý vị có thể xem bài giảng Giảng giải chú đại bi do Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải.

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Thần chú Đại Bi này do Quán Thế Âm Bồ Tát đọc trước một cuộc họp của các Phật, Bồ tát, các Thần và Vương. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc họp của các Phật, Bồ tát, các thần và vương. Tương tự như câu “Om Mani Padme Hum” phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc làm thanh tịnh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sinh, muốn cho “chúng sinh được an vui, được trừ tất cả những bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội năng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả những thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả các chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.

Ngài cho biết lý do ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sinh nên đến nói ra Thần Chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang lại lợi ích an vui lớn cho chúng sinh trong đời và vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa khi nghĩ xong Thần Chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vui mừng trước oai lực của Thần Chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sinh ra ngàn mắt ngàn tay”.

Lời chú đại bi

Bài chú đại bi này là lời kinh chú đại bi chuẩn được dịch từ Âm Phạn -> Âm Hán -> Âm Việt, và được sử dụng chính thức trong các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng. Dưới đây là lời chú đại bi tiếng Việt:

Namo Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni.
Namo hắc rá đát na đa rá đạ.
Namo a rị đạ bà lô yết đế, thước bát rá đạ, bồ đề tát đỏa bà đạ, ma hạ tát đỏa bà đạ, ma hạ cà lô ni cà đạ. Án tát bàn rá phạt duệ, số đát na đát tạ.
Namo tất kiết lật đỏa, y mông a rị đạ, bà lô kiết đế, thất Phật rá lăng đà bà.
Namo na rá cẩn trì hê rị, ma hạ bàn đạ sa mế, tát bà a thà đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đạ, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt thạ. Án, a bà lô hê, lô cà đế, cà rá đế, di hê rị, ma hạ bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma rá ma rá, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà đạ đế, ma hạ phạt xà đạ đế, đà rá đà rá, địa rị ni, thất Phật rá đạ, dá rá dá rá. Mạ mạ phạt ma rá, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a rá sâm Phật rá xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật rá xá đạ, hô lô hô lô, ma rá hô lô hô lô hê rị, tạ rá tạ rá, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề đạ, bồ đề đạ, bồ đà đạ, bồ đà đạ, di đế rị đạ na rá cẩn trì địa rị sắc ni na, bạ đạ ma na, tạ bà ha. Tất đà đạ, tạ bà ha. Ma hạ tất đà đạ, tạ bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn rá đạ, tạ bà ha. Na rá cẩn trì, tạ bà ha. Ma rá na rá, tạ bà ha. Tất rá tăng a mục khê đạ, tạ bà ha. Tạ bà ma hạ, a tất đà đạ, tạ bà ha. Giả kiết rá a tất đà đạ, tạ bà ha. Bạ đà ma yết tất đà đạ, tạ bà ha. Na rá cẩn trì bàn đà rá đạ, tạ bà ha. Ma bà lị thắng yết rá đạ, tạ bà ha.
Namo hắc rá đát na, đa rá đạ.
Namo a rị đạ, bà lô yết đế, thước bàng rá đạ, tạ bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đạ rá, bạt đà đạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần khi trì biến cuối cùng)

Thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi 7 biến rất hay

Người nổi tiếng những cách trì tụng chú đại bi 7 biến được trình bày dưới đây:

Đính kèm video trì tụng chú đại bi

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Ngoài ra, cũng có một phiên bản chú đại bi tiếng Phạn nguyên gốc bằng ngôn ngữ Sanskrit, để học cách tụng bài chú đại bi tiếng Phạn này, quý vị hoan hỷ xem video hướng dẫn.

Lưu ý khi đọc tụng Chú Đại Bi

Khi bắt đầu tụng chú, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sinh. Nghĩa là quý Phật tử phải thả lỏng tâm, không nên để ý đến cơ thể, đầu óc căng thẳng. Nếu quý Phật tử đang có suy nghĩ hận thù, ghét, khó chịu, vui thích, lo lắng, suy nghĩ về ai đó hay điều gì, trước khi tụng chú, cũng phải thả lỏng tâm, xả bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, để tâm yên tĩnh. Phương pháp thả lỏng tâm rất dễ, quý Phật tử chỉ cần chú ý đến chỗ đang căng thẳng, chỗ đang ghét yêu giận, suy nghĩ trong đầu, thả ra, buông nó ra, rồi tự nhiên tâm được thả lỏng.

Nếu quý Phật tử phát sinh lòng nghi ngờ, quý Phật tử cũng nên tập trung vào chỗ nghi ngờ trong tâm, buông xả, thả lỏng nó, thấy được chỗ tĩnh lặng trong tâm rồi, khi đó bắt đầu tụng chú.

Trong Kinh có ghi: “Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sinh nào trì tụng thần Chú Đại Bi mà còn bị đọa vào bá đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi, nếu không được sinh về những cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu những người nữ ngán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần Chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sinh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sinh nào xâm tổn tài vật, đồ ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không từ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương Đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì Chú Đại Bi liền được từ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng Chú Đại Bi tâm đà ra ni, mười phương Đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng Sinh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn Sinh lòng nghi. Nếu có Sinh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm người Bồ đề về kiếp xá sau.””

Cách đọc tụng Chú Đại Bi đúng Pháp

Có 3 phương pháp tụng chú: (1) đọc rõ thành tiếng; (2) đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được; (3) đọc thầm trong tâm.

Phương pháp đọc rõ thành tiếng yêu cầu đọc khiêm tốn, chú ý không đọc quá nhanh cũng không đọc quá chậm. Đọc phải chú tâm vào âm thanh của chú, không nên để ý đến suy nghĩ khác. Khi suy nghĩ khác khởi lên, dùng tâm trụ vào âm thanh của chú. Duyên theo âm thanh đấy, tự nhiên suy nghĩ phiền não khởi tan mất.

Nếu đọc quá nhanh, thì miệng đọc, nhưng đầu suy nghĩ việc khác, tức là Phật tử đang tự náo loạn tâm của mình, không để tâm yên tĩnh, không định tĩnh. Nên dù đọc trăm ngàn biến chú cũng không có lợi ích cho tâm. Khi tâm tĩnh, tâm vui vẻ, lúc đấy thiện pháp mới tăng trưởng.

Nếu đọc quá chậm, dễ chú ý đến cảm giác trong cơ thể, trong tâm mình, một hồi sẽ dễ sinh ngán mọi, cảm giác khó chịu trong tâm khởi lên, hoặc buồn nũng.

Khi tụng chú, không đọc quá lớn, cũng không đọc quá trầm. Đọc quá lớn sẽ gây khản giọng, mỏi miệng, khô họng, khó thể đọc nhiều lâu. Đọc quá trầm thì âm thanh sẽ tập trung ở phần ngực, làm tim loạn nhịp, dễ gây rã cảm giác mệt mỏi, u uất.

Cả 4 trạng thái trên đều không tốt trong quá trình tụng chú.

Do đó, quý Phật tử nên chọn giọng đọc bình thường, phù hợp với âm lượng của mình, chọn cách đọc mà mình cảm thấy dễ chịu nhất. Khi đọc rã, thấy cơ thể nhẹ nhàng, yên vui, không có suy nghĩ lăng xăng trong tâm, chỉ chú ý vào âm chú, đấy gọi là tụng chú đúng chánh pháp.

Những lợi ích khi đọc trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thông qua việc tụng chú đúng phượng pháp, hành giả sẽ nhận được 15 điều lành và không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại. Cụ thể như sau:

Hành giả được 15 điều lành khi tụng Thần Chú Đại Bi:

 1. Sinh ra thường được gặp vua hiền.
 2. Thường sinh vào nước an ổn.
 3. Thường gặp vận may.
 4. Thường gặp được bạn tốt.
 5. Sáu căn đầy đủ.
 6. Tâm đạo thuần thục.
 7. Không phạm giới cấm.
 8. Bà con hòa thuận thương yêu.
 9. Của cải thức ăn thường được sung túc.
 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ.
 11. Có của báu không bị cướp đoạt.
 12. Cầu gì đều được toại ý.
 13. Long, Thiên, Thiền thần thường theo hộ vệ.
 14. Được gặp Phật nghe pháp.
 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Hành giả không bị 15 thứ hoạnh tử khi tụng Thần Chú Đại Bi:

 1. Chết vì đói khát khốn khổ.
 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập.
 3. Chết vì oan gia báo thù.
 4. Chết vì chiến trận.
 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại.
 6. Chết vì rắn độc, bò cạp.
 7. Chết trôi, chết cháy.
 8. Chết vì bị thuốc độc.
 9. Chết vì trùng độc làm hại.
 10. Chết vì điên loạn mất trí.
 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm.
 12. Chết vì người ác trù ếm.
 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại.
 14. Chết vì bệnh nặng bức bách.
 15. Chết vì tự tử.

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thi

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…