Vãng Sanh Tịnh độ Thần Chú: Bí mật trì niệm giúp vãng sanh

Video vãng sanh tịnh độ thần chú

Ấn tượng Vãng Sanh Tịnh độ Thần Chú

chu vang sanh

Vãng sanh đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cuộc đời của chúng ta. Thần Chú Vãng Sanh Tịnh độ là mật ngôn được sử dụng phổ biến trong các buổi lễ Tịnh độ và cầu siêu. Tên đầy đủ của thần chú này là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Chính từ tên của Đà la ni (tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp) ta có thể nhận thấy rằng thần chú này có tác dụng phá trừ tất cả các nghiệp chướng căn bản, giúp chúng ta vãng sanh về Cực lạc.

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, phẩm thứ 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền đã vì lòng thương xót chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp, đã truyền ngôn ngữ Đà la ni này để giúp chúng ta vãng sanh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực lạc, gọi là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Liền nói chú rằng: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.”

Người tu pháp môn Tịnh độ thường trì niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm tiếng Hán. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn và tìm hiểu thêm về “ý nghĩa” của thần chú này.

Ý nghĩa của Chú Vãng Sanh

Chú Vãng Sanh có tầm quan trọng lớn, vì vậy người tu pháp môn Tịnh độ luôn trì niệm nhằm thú hướng Lạc bang. Khi chúng ta trì niệm Vãng Sanh Thần chú, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc và ăn chay, giữ giới và thanh tịnh thân khẩu ý. Mỗi ngày, chúng ta trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 biến. Như vậy, chúng ta có thể diệt trừ tất cả các nghiệp chướng, từ những tội ác nghiệp, đến sự ngu dốt và sự gian ác. Thần chú Vãng Sanh cũng giúp chúng ta nhanh chóng đạt được an lạc và hạnh phúc trong đời sống hiện tại. Khi đến lúc trút hơi thở cuối cùng, chúng ta có thể vãng sanh theo ý nguyện.

Kết luận

Vãng Sanh Tịnh độ Thần chú là mật ngôn quan trọng trong công đức Tịnh độ. Trì niệm chú này giúp chúng ta giải thoát khỏi nghiệp chướng căn bản và đạt được vãng sanh về Cực lạc. Hãy tuân thủ các nguyên tắc và trì niệm chú này để được an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Vãng Sanh Tịnh độ Thần chú, hãy truy cập Tử Vi để có thêm thông tin chi tiết.

  • Chân: Namo Amitàbhàya (Nam mô A di đa bà dạ, Quy mạng Vô Lượng Quang)
  • Thân: Tathàgatàya (Đa tha già đa dạ, Như Lai)
  • Ý: Tadyathà (Đa địa dạ tha, Như vậy, liền nói Chú là)
  • Cố: Amrto dbhave (A di rị đô bà tỳ, Cam Lộ hiện lên)
  • Sinh: Amrta sambhave (A di rị đa tất đam bà tỳ, Cam Lộ phát sinh)
  • Dũng: Amrta vikrànte (A di rị đa tỳ ca lan đá, Cam Lộ dũng mãnh)
  • Dũng: Amrta vikrànta gamini (A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị, Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh)
  • Rải: Gagana kìrtti kare (Già già na, chỉ đa ca lệ, Rải đầy Hư Không)
  • Tạo: Svàhà (Ta bà ha, Thành tựu cát tường)

Vãng Sanh Thần chú, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni” còn gọi là ”A Di Đà Phật Căn Bổn Bí Mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinh Chú”.

Viên Ngộ dịch

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…