Tết Hàn Thực: Kỷ niệm và tôn vinh tổ tiên

Tết Hàn Thực có nguồn gốc từ lòng trung thành và sự đóng góp của vua tôi trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là dịp để tưởng nhớ công ơn của tổ tiên Việt đã mở mang biên cương, xây dựng quê hương từ khi thành lập cho tới ngày nay. Với lòng biết ơn đối với tổ tiên và mong muốn phát triển sự nghiệp để đem lợi ích cho gia đình và đất nước, trong ngày Tết Hàn Thực hàng năm, các gia đình Việt thường chuẩn bị mâm lễ để cúng dâng lên tiên tổ.

Cúng Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ, còn được gọi là ngày chiết sâu bọ, mang ý nghĩa muốn có một mùa màng bội thu, không bị sâu bọ phá hoại. Với lịch sử là một đất nước nông nghiệp, người Việt từ lâu đã mong muốn có một mùa màng bội thu, không bị sâu bọ phá hoại. Do đó, ngày Tết Đoan Ngọ được coi trọng trong truyền thống dân tộc. Trong ngày này, các gia đình thường cúng tổ tiên, vì khi còn sống, tổ tiên của chúng ta đã tổ chức lễ tết này. Vì vậy, sau khi qua đời, theo tập quán, tổ tiên sẽ mong đợi con cháu mời thỉnh về để sum họp và thọ thực đoàn viên. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta tuân lời dạy của Ngài, cần chăm sóc cúng lễ cho tổ tiên và cầu phúc cho gia đình. Vì vậy, bài cúng Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ này được soạn dựa theo lời dạy của Đức Phật, giúp cho người cúng thu được lợi ích to lớn. (Nếu không có thời gian tụng kinh, thì không thực hiện phần Tán Pháp và Tụng Kinh)

Xin kính mời quý Phật tử tham khảo Bài cúng Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ đầy đủ tại đây.

Các bước cúng lễ

A. Hướng dẫn

Đầu tiên, hãy đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hiện nghi thức. Xem Hướng dẫn – sắm lễ cúng tại nhà, cơ quan, cửa hàng.

B. Nghi Thức Cúng Lễ Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ

1. Nguyện Hương

 • Trường hợp dùng hương nén, hương trầm: “Nguyện đem lòng thành kính, Gửi theo đám mây hương, Phảng phất khắp mười phương”.
 • Trường hợp dùng hương tâm: “Nguyện ý thành, tâm kính, Biến mãn khắp mười phương”.
 • Cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

 • Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

 • Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… (và hiện tại đang ở trọ tại…). Hôm nay là ngày… tháng… năm…

  • Lễ 3/3 Tết Hàn Thực thì đọc: Là ngày Tết Hàn Thực, chúng con biết rằng Tết Hàn Thực bắt nguồn từ tình nghĩa vua tôi, đức tính trung thành trong việc dựng nước và giữ nước. Tết Hàn Thực là để tưởng nhớ công ơn tổ tiên người Việt đã mở mang biên cương, xây dựng quê hương từ khi thành lập cho tới ngày nay. Với lòng biết ơn đối với tổ tiên và mong muốn con cháu phát triển công danh sự nghiệp làm lợi cho gia đình, cũng là đóng góp xây dựng sự phát triển của đất nước, theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Nhân ngày Tết Hàn Thực, chúng con…

  (Tiếp)

  • Lễ 5/5 Tết Đoan Ngọ thì đọc: Là ngày Tết Đoan Ngọ, mà dân gian gọi là ngày triết sâu bọ, có ý nghĩa mong muốn mùa màng bội thu, không bị sâu bọ phá hoại. Chúng con biết tổ tiên chúng con, khi còn sống, đều đã tổ chức lễ tết này, nên có thể bây giờ khi khuất bóng, theo tập quán, chúng con vẫn mong chờ con cháu, mời thỉnh về để sum họp thọ thực đoàn viên. Chúng con là đệ tử của Đức Phật, vâng lời dạy của Đức Phật là cần chăm lo cúng lễ cho tổ tiên, cũng là cầu phúc mong cho gia đình được phát triển kinh tế, nên hôm nay gia đình chúng con xin sắm sửa hương hoa trà quả thực dâng cúng lễ ngày Tết Hàn Thực/Tết Đoan Ngọ.

(Tiếp)

3. Lễ Tán Phật

 • Pháp khí: khánh, chuông
 • Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)
 • Chí tâm đảnh lễ: “Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới”. (1 chuông. 1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: “Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới”. (1 chuông. 1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: “Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới”. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

 • Nếu không có thời gian tụng kinh, thì bỏ qua phần này

5. Tụng Kinh

 • Nếu không có thời gian tụng kinh, thì bỏ qua phần này

6. Phát Nguyện Bồ Đề

 • Quỳ, chắp tay
 • Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật pháp, Rộng khắp thế gian”. Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. 1 lễ)

7. Cúng Thực

 • Văn bạch: “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ. Trong bài kinh “Làm Giàu” Đức Phật dạy năm nguyên nhân, khiến cho chúng sinh được giàu có, chúng con xin được thực hành theo.” Hôm nay là ngày Tết Hàn Thực, chúng con xin thực hành cúng dường Tam Bảo và hiến cúng tới chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh, chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường (đọc tiếp phần dưới).

(Đối với Tết Đoan Ngọ, đọc phần tương tự)

 • Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh, thì không dâng cúng các phần thịt đó. Chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.
 • Thượng: “Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.”
 • Trung: “Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.”
 • Hạ: “Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh.”
 • Sau: “Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.” Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 chuông. 1 vái)

8. Phục Nguyện

 • Quỳ, chắp tay
 • Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng các công đức của nghi thức này, công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được…(đọc mong cầu)… Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng

 • Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông
 • “Công phu công đức có bao nhiêu, Con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.” (1 chuông)
 • “Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.” (1 chuông)
 • “Nguyện đem công đức tu hành này, Chan rải mười phương khắp tất cả, Hết thảy chúng con cùng các loài, Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.” (3 chuông)

10. Tam Tự Quy

 • Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông
 • “Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng.” (1 chuông. 1 lễ)
 • “Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.” (1 chuông. 1 lễ)
 • “Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại.” (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

11. Tri Ân Và Tùy Hỷ

 • Quỳ, chắp tay
 • Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

12. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

 • Nếu gia đình sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực, mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại.
 • “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con, gia đình chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh). Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)”

13. Bạch Hạ Lễ

 • Nếu hạ lễ thì thực hiện. Quỳ hoặc đứng, chắp tay.
 • “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)”

Hết

(Tin tức và liên hệ với chùa Ba Vàng: https://tuvi.edu.vn)

Related Posts

Bài Cúng ông Táo Năm 2023

Một số bài văn khấn cúng ông Công ông Táo 2023 chuẩn nhất Thời gian làm lễ cúng ông Công ông Táo 2023 Xuất phát từ tín…

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Lễ cúng động thổ là một trong những nghi thức cúng kiếng quan trọng trong quá trình khởi công xây dựng công trình. Theo tín ngưỡng dân…

Văn Khấn Ngày Giỗ Cha Mẹ: Nét đẹp tâm linh của người Việt

Văn khấn, bài cúng giỗ cha mẹ là một trong những truyền thống tâm linh tốt đẹp của người Việt Nam, được truyền từ đời này sang…

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Năm mới đến, mâm lễ cúng giao thừa chính là nghi lễ truyền thống không thể thiếu để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui…

Bài Khấn Cúng Khai Trương: Làm Sao Để Kinh Doanh Thành Công?

Với những cửa hàng buôn bán, may mắn luôn đóng góp một phần quan trọng trong thành công kinh doanh. Khai trương và cúng khai trương là…

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Nhập trạch hay cúng về nhà mới là một trong những nghi lễ cổ truyền của dân tộc ta. Đây là cách báo cáo sự hiện diện…